Vedtægter

Vedtægter for Frederikshavn Curling Club.


§ 1


Klubbens navn er Frederikshavn Curling Club. Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn. Klubben er åben for alle.


§ 2


Klubbens formål er at fremme curlingsporten i Vendsyssel, især for børn og unge, såvel konkurrence interesserede som motionister.


§ 3


Klubben er medlem af Dansk Curling Forbund, under Det Internationale Curling Forbund og Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disse forbunds love og regler.


§ 4


Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse i klubben er først gyldig, når kontingentet er betalt. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 5


Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer, som vælges på demokratisk vis.

  • Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Mindst 3 medlemmer – herunder formand og kasserer skal være fyldt 18 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

§ 6


  • Bestyrelsen leder klubben både økonomisk og sportsligt under ansvar overfor generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne udover kontingentet.
  • Bestyrelsen er dog bemyndiget til af optage de nødvendige lån til finansiering af aktiviteter, som er godkendt på en forudgående generalforsamling.
  • Bestyrelsen forpligter sig dens underskrift foreningens medlemmer, der herved hæfter i forhold til kontingentet.

§ 7


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes primo april hvert år, efter indkaldelse i lokalt blad med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Alle medlemmerne har stemmeret. I spørgsmål om dispositioner vedr. materialeforhold og formueforhold kræves der dog et års medlemskab og personlig myndighed.

Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent.
2)      Formandens beretning og dens godkendelse.
3)      Det reviderende regnskab og dets godkendelse.
4)      Beretning fra div. Udvalg.
5)      Indkomne forslag.
6)      Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter til denne.
7)      Valg af revisor og 1 suppleant.
8)      Evt.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter opfordringens modtagelse.


§ 8


Klubbens opløsning kan kun finde sted såfremt vedtagelse herom sker på en i samme anledning og med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling. Halvdelen af klubbens medlemmer skal være tilstede og mindst ¾ skal stemme for en opløsning, for at denne kan blive en realitet.

Er der ikke tilstrækkelig antal medlemmer tilstede sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På denne kan bestemmelse træffes uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer med ¾ flertal.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens nettoformue Frederikshavn Kommune til anvendelse til børne- og ungdomsarbejde.