Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Frederikshavn Curling Club

Udarbejdet 19.09.2020


Nedenfor finder du privatlivspolitik for Frederikshavn Curling Club, som kan være nyttig information for dig. Ved indmeldelse skriver du også under på, at du har læst og accepteret klubbens privatlivspolitik.

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også kick-off- og prøvemedlemsskaber) i Frederikshavn Curling Club behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Frederikshavn Curling Club. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.


Dataansvarlig og kontaktinformation i Frederikshavn Curling Club.


Frederikshavn Curling Club er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Frederikshavn Curling Club kan kontaktes her:

Kontaktperson: Carsten Nordentoft.
Frederikshavn Curling Club.
Iscenter Nord.
Skøjteallen 4, 9900 Frederikshavn.
CVR-nr: 32186785
Tlf.: 51 50 11 50 (Carsten Nordentoft)
Mail: cn@aalborghus.dk


Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget


Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Frederikshavn Curling Club.

Dine oplysninger behandles på følgende måde for at Frederikshavn Curling Club kan håndtere dig som medlem:

 • Orientering om Frederikshavn Curling Club’s aktiviteter i klubben eksempelvis i nyhedsbreve og SMS.
 • Håndtering af adgang til curlingspil på isen.
 • Turneringsplanlægning og -afvikling.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter, samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring curlingklubben og curlingbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre på hjemmeside og i klublokalet.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser vedrørende medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Oplysninger om forældrene/værger til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Frederikshavn Curling Clubs bestyrelse eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klublokalet og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.
  Oplysninger om bestyrelsens medlemmer i forbindelse med hvidvaskloven herunder kopi af pas, kørekort og sundhedskort opbevares i 5 år.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Frederikshavn Curling Club. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger


Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt curlingrelevante oplysninger.
Hvis du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Gæster

Gæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i skoleklassebesøg, ”Åbent hus”-besøgende, firma arrangement m.v.
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, på kontaktpersonen ved disse arrangementer.

Gavegivere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.


Deling af dine persondata


Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Klubbens økonomisystem
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Klubbens træner
 • Andre medlemmer i klubben
 • Journalister der dækker turneringer
 • Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Curling Forbund som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af curlingsportens interesser og udvikling
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande


Som udgangspunkt overfører Frederikshavn Curling Club ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.

Vær opmærksom på Facebooks persondatabehandling i forbindelse med overførsel til tredjelande. Der henvises til Facebooks privatlivspolitikken og cookiepolitikken.


Hvor får vi dine personoplysninger fra?


Personoplysningerne behandlet af Frederikshavn Curling Club indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.


Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Revidering af privatlivspolitikken


Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.